Jaarverslag 2017 Seniorenraad

Inleiding
Evenals voorgaande jaren heeft de Seniorenraad ook in 2017 gewerkt volgens de richtlijnen en bepalingen, vastgelegd in artikel 84 van de gemeentewet.
In het afgelopen jaar zijn twee officiële adviezen afgegeven aan het College van B & W.
Bovendien is veel tijd besteed aan het voorbereiden van de op 8 februari 2018 te houden themabijeenkomst: Zijn Senioren Politiek in Beeld?

Samenstelling per 1 januari en per 31 december 2017

Naam

 

Functie

Aftredend

Dhr. J. van Baren

onafhankelijk

Voorzitter

01-09-2018 

Dhr. A. Wisman 

PCOB

Secretaris

01-08-2019 

Dhr. J. P. Struijs 

ANBO

Penningmeester

01-04-2017 

Mevr. H. van Roon 

 

Lid

 

Dhr. H van Noorloos 

KBO

Lid

01-01-2019

Dhr. A. Joosse 

Onafhankelijk

Lid

 01-09-2019

Dhr. J. Dame

 

Lid

Dhr. J. Gortel 

PCOB

Lid

01-03-2019

Subcommissie WOBO (Wonen en Bouwen voor Ouderen)
Namens de Seniorenraad adviseert de subcommissie Wonen en Bouwen voor Ouderen over bouwplannen waarbij m.n. de aspecten voor ouderen een belangrijke inbreng zijn.
Ook over zaken die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening in Zwijndrecht worden door de subcommissie adviezen uitgebracht.
Gevraagde en ongevraagde adviezen worden verder uitgebracht aan de Seniorenraad.
Er wordt gewerkt volgens het op 22 november 2006 door de Seniorenraad vastgestelde Huishoudelijk Reglement “Subcommissies”.

Vergaderactiviteiten Seniorenraad
In 2015 vonden 9x reguliere vergaderingen plaats
Meest besproken onderwerpen waren
Maaltijdenkaart
Themabijeenkomst
Nota Integraal Ouderenbeleid Zwijndrecht
Vivera: Zichtbare Schakel
Bij onze vergaderingen mochten we ook regelmatig toehoorders van harte welkom heten.
Het jaarlijks gesprek met wethouder Jolanda de Witte vond plaats op 10 april 2018
Onderwerpen van gesprek waren:
Blijverslening,
Eenzaamheid
Zichtbare Schakel
Themabijeenkomst
Veiligheid
Maaltijdenkaart
Vuil inzamelen bij flats
Met de directeur van de SWOZ werd 6x informeel overleg gevoerd.
Veel aandacht is besteed aan de mogelijke fusie met Diverz en de uitkomsten van Trendonderzoek 2017 naar het welbevinden van inwoners van Zwijndrecht die 75 jaar of ouder zijn.


Vertegenwoordiging in WMO adviesraad
De Seniorenraad werd in 2017 in de lokale WMO-adviesraad vertegenwoordigd door dhr. J. van Baren en dhr. J. Struijs.
De WMO-raad Zwijndrecht vergaderde in 2017 8x
De behandelde onderwerpen zijn:
Programma Sociaal Domein Zwijndrecht
Eenzaamheid
Mantelzorgbeleid
VN verdrag Toegankelijkheid gebouwen
Financiële drempel bij volwassenen met betrekking tot sportparticipatie in Zwijdrecht


DBO overleg (Drie Bonden Overleg)
Het afgelopen jaar was 2 x een overleg met de voorzitters van het KBO en PCOB.
De afdeling ANBO Zwijndrecht is opgeheven.
In plaats daarvan werd samenwerking gezocht met de Seniorenstichting HIARZ.
Een vertegenwoordiger van de deze stichting was regelmatig bij onze vergadering aanwezig
Dus van een 3-bondenoverleg is thans geen sprake meer.


Platform Sport en Bewegen
Namens de seniorenraad is Dhr. A. Wisman afgevaardigde in het Sportplatform, die tevens in de agendacommissie zit.
Het platform is 3x bezocht. Door de Seniorenraad is er meer aandacht geschonken voor ouderen in beweging


In 2017 aan het College van B&W afgegeven adviezen:
- Ongevraagd advies Blijverslening
- Ongevraagd advies gratis sporttas voor ouderen
- Ongevraagd advies ontmoeting- en maaltijdenkaart Zwijndrecht