Jaarverslag 2018 Seniorenraad

Inleiding
Evenals voorgaande jaren heeft de Seniorenraad ook in 2018 gewerkt volgens de richtlijnen en bepalingen, vastgelegd in artikel 84 van de gemeentewet.
In het afgelopen jaar zijn twee officiële adviezen afgegeven aan het College van B & W.
Bovendien is veel tijd besteed aan het voorbereiden van de op 8 februari 2018 te houden themabijeenkomst: Zijn Senioren Politiek in Beeld?

Samenstelling per 1 januari en per 31 december 2018

Naam

 

Functie

Aftredend

Dhr. J. van Baren

onafhankelijk

Voorzitter

01-09-2020

Dhr. A. Wisman 

PCOB

Secretaris

01-08-2019 

Dhr. J. P. Struijs 

ANBO

Penningmeester

01-04-2021 

Mevr. H. van Roon 

 onafhankelijk

Lid

 01-09-2022 

Dhr. Bas Mol 

KBO

Lid

01-01-2019 

Dhr. A. Joosse 

Onafhankelijk

Lid

01-09-2022 

Dhr. J. Dame

 KBO

Lid

 01-09-2022   

Dhr. J. Gortel 

PCOB

Lid

01-03-2023

Symposium:


Zijn Senioren Politiek in beeld.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de seniorenraad op 8 februari dit symposium. Ruim 70 mensen, waaronder vele lokale politici waren hierbij aanwezig.

Gespreksleider was de heer Ronald Roell

Onder zijn leiding ontstond er een levendige discussie over de thema’s zoals Armoede, Eenzaamheid, Langer Zelfstandig Wonen en Dementie.


Vergaderactiviteiten Seniorenraad

In 2018 vonden 9x reguliere vergaderingen plaats

Meest besproken onderwerpen waren:

SWOZ-Trendonderzoek
Maaltijdenkaart
Vivera: Zichtbare Schakel
Activiteiten Diverz
Eenzaamheid
Langer zelfstandig blijven wonen

Het jaarlijks gesprek me Willeke van Laar, beleidsmedewerker gemeente Zwijndrecht, vond plaats op 22 juni 2018.
Belangrijkste onderwerp was de uitdrukkelijke wens van de Seniorenraad om de formatie van wijkverpleegkundigen binnen de Vivera wijkteams fors uit te breiden

De directeur van de SWOZ , dhr. Lintjes nam eind januari afscheid. Ten gevolge van een fusie tussen de SWOZ en Diverz.

In februari heeft de Seniorenraad kennis gemaakt met de directeur van Diverz, mevr. Zuidgeest.

In oktober met haar diverse onderwerpen besproken zoals maaltijdenkaart, 75+ trendonderzoek, GIDS en beursvloer.

Verder kwam Mevr. van Reeuwijk die uitleg gaf over haar werkzaamheden als sociaal makelaar en nu werkzaam voor DWZ (Dienst Wonen en Zorg)


Gert Klein Hesseling (Diverz) gaf uitleg over de stand van zaken over de ouderen .in Zwijndrecht


In november waren een aantal beleidsmedewerkers aanwezig bij onze vergadering: Willeke van Laar, Annerieke Halff, Paul Maurits en Lia Jillebae.

We werden geïnformeerd over de thema’s: Armoede, Mantelzorg, Eenzaamheid en Langer Zelfstandig Wonen.

De verordening seniorenraad is in september aangepast.In 2018 aan het College van B&W afgegeven adviezen:

-Ongevraagd advies betreffende Zichtbare Schakel te weinig wijkverpleegkundigen.

-Ongevraagd advies naar aanleiding van het Trendonderzoek 75+
Een onderzoek naar het welbevinden van inwoners van Zwijndrecht die 75 jaar of ouder zijn en nog zelfstandig wonen.

-Ongevraagd advies over de kadernota gemeente Zwijndrecht over:
.Zichbare schakel
.Waardig ouder worden


-Ongevraagd advies betreffende Winkelcentrum Walburg


-Ongevraagd advies gratis openbaar vervoer met de stadsbus

WMO adviesraad Zwijndrecht

De Seniorenraad werd in 2018 in de lokale WMO-adviesraad vertegenwoordigd door dhr. J. van Baren en dhr. J. Struijs.

De WMO-raad kwam dit jaar 6x bijeen.

De volgende thema’s zijn dit jaar besproken:

Lang zullen we wonen
Thuis in Zwijndrecht
Als er iets speelt, laat het de kinderen zijn
Armoede
Eenzaamheid kun je delen
VN-verdrag
Cliëntondersteuning.


Subcommissie WOBO (Wonen en Bouwen voor Ouderen)

Namens de Seniorenraad adviseert de Subcommissie Wonen en Bouwen voor Ouderen over bouwplannen waar met name de aspecten voor ouderen een belangrijke inbreng zijn.
Ook over zaken die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening worden door de Subcommissie adviezen uitgebracht.
Gevraagde en ongevraagde adviezen worden uitgebracht aan de Seniorenraad.

Er wordt gewerkt volgens het op 22 november 2006 door de Senioren raad vastgestelde Huishoudelijk Reglement “Subcommissies”.

In het verslagjaar bestond de commissie uit 5 leden t.w.

Dhr. L.Th. van den Boomgaard
Dhr. A. Wisman
Dhr. H. van Noorloos
Dhr. M.C.de Bruin
Dhr. J. DaamenDe Subcommissie is in 2018 driemaal bijeengeweest.
De geringe bouwactiviteiten in Zwijndrecht zijn de oorzaak geweest van het kleine aantal vergaderingen in 2018.
Twee leden van de Subcommissie maken met twee leden van de WAC deel uit van de Klankbordgroep Bouwen en Wonen. De Klankbordgroep is verantwoordelijk voor het uitbrengen van geïntegreerde adviezen over bouwplannen c.a. in Zwijndrecht. Het overleg in de Klankbordgroep is in 2018 als goed ervaren.
Leden van de Klankbordgroep hebben zitting in de Adviesgroep Gebruikskwaliteit Nieuwbouw Trivire en in het overleg met Woonkracht10.
Leden van de Klankbordgroep (twee van WAC en twee leden van de Subcommissie) hebben twee maal per jaar overleg met de gemeente over de plannen van de gemeente.
Door de Klankbordgroep zijn in het verslagjaar zeven adviezen uitgebracht, waarvan twee over de omgeving. Eén advies had betrekking op een bouwplan in Heerjansdam.

Platform Sport en Bewegen

Namens de seniorenraad was dhr. Wisman afgevaardigde in het Sportplatform, die tevens lid was van de agendacommissie. Vanaf september heeft de Seniorenraad geen vertegenwoordiging meer in het Platform Sport en Bewegen.

De ontstane vacature is ingevuld door dhr. van Baren als vertegenwoordigen van de WMO raad Zwijndrecht
Het platform is 2x bezocht.

Door de Seniorenraad is er meer aandacht geschonken voor ouderen in beweging