jaarverslag-2018 - Seniorenraad-Zwijndrecht

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

jaarverslag-2018

 
Jaarverslag 2018 Seniorenraad
Inleiding
Evenals voorgaande jaren heeft de Seniorenraad ook in 2018 gewerkt volgens de richtlijnen en bepalingen, vastgelegd in artikel 84 van de gemeentewet.
In het afgelopen jaar zijn twee officiële adviezen afgegeven aan het College van B & W.
Bovendien is veel tijd besteed aan het voorbereiden van de op 8  februari 2018 te houden themabijeenkomst: Zijn Senioren Politiek in Beeld?
Samenstelling per 1 januari en per 31 december 2018

Functie
Aftredend
Dhr. J. van Baren
onafhankelijk
voorzitter
01-09-2020
Dhr. A. Wisman
PCOB
secretaris
01-08-2019
Dhr. J. P. Struijs
ANBO
penningmeester
01-04-2021
Mevr. H. van Roon
onafhankelijk
Lid01-09-2022
Dhr. H van Noorloos
KBO
lid
01-01-2019
Dhr. A. Joosse
onafhankelijk
lid
01-09-2022
Dhr. J. DaamenKBO
lid
01-09-2022
Dhr. J. Gortel
PCOB
lid
01-03-2023
Mevrouw Reijerse heeft afscheid genomen en is vervangen door de heer Daamen.
Mevrouw Prins is vervangen door Mevrouw van Roon.
 
 
Symposium:

 
Zijn Senioren Politiek in beeld.
 
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de seniorenraad  op 8 februari dit symposium. Ruim 70 mensen, waaronder vele lokale politici waren hierbij aanwezig.
 
Gespreksleider  was de heer Ronald Roell
 
Onder zijn leiding ontstond er een levendige discussie over de thema’s zoals Armoede, Eenzaamheid, Langer Zelfstandig Wonen en Dementie.
 

Vergaderactiviteiten Seniorenraad
 
In 2018 vonden 9x reguliere vergaderingen plaats
 
Meest besproken onderwerpen waren:
 
SWOZ-Trendonderzoek
Maaltijdenkaart
Vivera: Zichtbare Schakel
Activiteiten Diverz
Eenzaamheid
Langer zelfstandig blijven wonen
 
Het jaarlijks gesprek me  Willeke van Laar, beleidsmedewerker gemeente Zwijndrecht, vond plaats op 22 juni 2018.
Belangrijkste onderwerp was de uitdrukkelijke wens van de Seniorenraad om de formatie van wijkverpleegkundigen binnen de Vivera wijkteams fors uit te breiden
 
De directeur van de SWOZ , dhr. Lintjes nam eind januari afscheid. Ten gevolge van een fusie tussen de  SWOZ en Diverz.
 
In februari heeft de Seniorenraad kennis gemaakt met de directeur van Diverz, mevr. Zuidgeest.
 
In oktober met haar diverse onderwerpen besproken zoals maaltijdenkaart, 75+ trendonderzoek, GIDS en beursvloer.

Verder kwam Mevr. van Reeuwijk die uitleg gaf over haar werkzaamheden als sociaal makelaar en nu werkzaam voor DWZ (Dienst Wonen en Zorg)

 
Gert Klein Hesseling (Diverz) gaf  uitleg over de stand van zaken over de ouderen .in Zwijndrecht
 

In november waren een aantal beleidsmedewerkers  aanwezig bij onze vergadering: Willeke van Laar, Annerieke Halff, Paul Maurits en Lia Jillebae.
 
We werden geïnformeerd over de thema’s: Armoede, Mantelzorg, Eenzaamheid en Langer Zelfstandig Wonen.

De verordening seniorenraad is in september aangepast.
 
 

In 2018 aan het College van B&W afgegeven adviezen:
 
-Ongevraagd advies betreffende Zichtbare Schakel te weinig  wijkverpleegkundigen.
 
-Ongevraagd advies naar aanleiding van het Trendonderzoek 75+
Een onderzoek naar het welbevinden van inwoners van Zwijndrecht die 75 jaar of ouder zijn en nog zelfstandig wonen.
 
-Ongevraagd advies over de kadernota gemeente Zwijndrecht over:
.Zichbare schakel
.Waardig ouder worden
 
 
-Ongevraagd advies betreffende Winkelcentrum Walburg
 
 
-Ongevraagd advies  gratis openbaar vervoer met de stadsbus
 
 
 
 

WMO adviesraad Zwijndrecht
 
De Seniorenraad werd in 2018 in de lokale WMO-adviesraad vertegenwoordigd door dhr. J. van Baren en dhr. J. Struijs.
 
De WMO-raad kwam dit jaar 6x bijeen.
 
De volgende thema’s zijn dit jaar besproken:
 
Lang zullen we wonen
Thuis in Zwijndrecht
Als er iets speelt, laat het de kinderen zijn
Armoede
Eenzaamheid kun je delen
 VN-verdrag
Cliëntondersteuning.
 

Subcommissie WOBO (Wonen en Bouwen voor Ouderen)
 
Namens de Seniorenraad adviseert de Subcommissie Wonen en Bouwen voor Ouderen over bouwplannen waar met name de aspecten voor ouderen een belangrijke inbreng zijn.
Ook over zaken die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening worden door de Subcommissie adviezen uitgebracht.
Gevraagde en ongevraagde adviezen worden uitgebracht aan de Seniorenraad.
 
Er wordt gewerkt volgens het op 22 november 2006 door de Senioren raad vastgestelde Huishoudelijk Reglement “Subcommissies”.
 
In het verslagjaar bestond de commissie uit 5 leden t.w.
 
Dhr. L.Th. van den Boomgaard
Dhr. A. Wisman
Dhr. H. van Noorloos
Dhr. M.C.de Bruin
Dhr. J. Daamen
                                                                 
 
De Subcommissie is in 2018 driemaal bijeengeweest.
De geringe bouwactiviteiten in Zwijndrecht zijn de oorzaak geweest van het kleine aantal   vergaderingen in 2018.
Twee leden van de Subcommissie maken met twee leden van de WAC deel uit van de Klankbordgroep Bouwen en Wonen. De Klankbordgroep is verantwoordelijk voor het uitbrengen van geïntegreerde adviezen over bouwplannen c.a. in Zwijndrecht. Het overleg in de Klankbordgroep is in 2018 als goed ervaren.
Leden van de Klankbordgroep hebben zitting in de Adviesgroep Gebruikskwaliteit Nieuwbouw Trivire en in het overleg met Woonkracht10.
Leden van de Klankbordgroep (twee van WAC en twee leden van de Subcommissie) hebben twee maal per jaar overleg met de gemeente over de plannen van de gemeente.
Door de Klankbordgroep zijn in het verslagjaar  zeven adviezen uitgebracht, waarvan twee over de omgeving. Eén advies had betrekking op een bouwplan in Heerjansdam.

Platform Sport en Bewegen
 
Namens de seniorenraad was dhr. Wisman afgevaardigde in het Sportplatform, die tevens lid was van  de agendacommissie. Vanaf september heeft de Seniorenraad geen vertegenwoordiging meer in het Platform Sport en Bewegen.
 
De ontstane vacature is ingevuld door dhr. van Baren als vertegenwoordigen van de WMO raad Zwijndrecht
Het platform is 2x bezocht.
 
Door de Seniorenraad is er meer aandacht geschonken voor ouderen in beweging
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu