Welkom bij de Seniorenraad van Zwijndrecht

De Seniorenraad Zwijndrecht is door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen als klankbord voor het ouderenbeleid in Zwijndrecht. De seniorenraad is niet gebonden aan enige politieke, maatschappelijke of religieuze stroming. De seniorenraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd en doet dit zonder last of ruggespraak. De Seniorenraad Zwijndrecht is ingesteld door het college van B&W met als taak hen te adviseren over het ouderenbeleid in Zwijndrecht. Net als in voorgaande jaren blijven wij ons ook in 2023 van deze taak bewust.

Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet als het gaat om het welbevinden van ouderen in Zwijndrecht . Waar nodig brengen wij gevraagd en ongevraagd een advies uit aan het college. Onze contacten met de fracties in de gemeenteraad zijn daarbij van groot belang. Van grote waarde achten wij tevens de relaties met de woningcorporaties, zorginstellingen, ouderenorganisaties, culture groeperingen en vooral de oudere inwoners van Zwijndrecht

De Seniorenraad richt zich op: Zorg en Welzijn, Wonen & Leefomgeving, Veiligheid en Vervoer met betrekking tot ouderen.